Ponuka . Čistiarne odpadových vôd

Domové čističky odpadových vôd

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.
Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać: rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na działce gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu.

Domové čističky odpadových vôd mechanicko - biologické SBR

Mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących od 4 do 20 mieszkańców. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane do płynących wód śródlądowych powierzchniowych (rzeki, rowy melioracyjne) lub do gruntu za pośrednictwem: drenażu rozsączającego, studni chłonnej, paneli rozsączających.
Układ technologiczny obejmuje:
  • osadnik gnilny: przeznaczony do mechanicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem procesów sedymentacji i flotacji oraz do stabilizacji beztlenowej osadu wstępnego i osadu po biologicznym oczyszczaniu realizowanej jako fermentacja psychrofilowa,
  • reaktor biologiczny: pracujący w układzie sekwencyjnym z wykorzystaniem metody osadu czynnego, którego działanie spowoduje obniżenie stężenia substancji organicznych do poziomu określonego w obowiązujących przepisach prawnych.

Producenci